KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatıyla Pars Reklam Ve
Pazarlama Teknolojileri A.Ş. (Mersis N: )tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine
getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.
İşlenen Kişisel Verileriniz Ve Toplanma Usulleri
İsim soyisim, e-posta bilgisi gibi bizzat tarafınızdan iletilen ya da onay vermiş olduğunuz
çerezler (“cookie”ler) vasıtasıyla otomatik olarak kaydedilen bilgilerdir.
Kişisel Verileri İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, sitemizden ve sitede sunulan hizmetlerden daha iyi faydalanabilmeniz,
tarafınızla iletişime geçilmesi, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim
kurulması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, talep ve
şikayetlerinizin takibi amacıyla veya mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve/veya veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi hukuki
sebeplere dayalı olarak ve bu amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.
Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in hissedarları,
iş ortakları, yurt içinde ve dışında hizmet aldığı şirketler ile yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarına aktarılabilecektir.
Veri Sahibi Olarak Başvuru Hakkınız
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi gereği;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini ve bu durumun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumu üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 Vermiş olduğunuz onayınızı geri almak ve kişisel verilerinizin sistemimizden
derhal silinmesi talep etme haklarınızın saklı olduğunu hatırlatmak isteriz.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket
adresimiz olan Ecza Sk. Safter İş Merkezi, Giriş Kat 1. Levent, Şişli / İstanbul adresine bizzat
elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@kredin.com adresine e-posta adresiniz
üzerinden iletebilirsiniz.

Kredi Kartı Başvurusu Yapabileceğiniz Bankalar

Yapı Kredi
Akbank
Garanti BBVA
QNB Finansbank
Denizbank
ING Bank
EnPara
İş Bankası
Cepteteb
Teb
Alternatif Bank
Vakıfbank
ICBC Turkey
Anadolubank
Fibabanka
Halkbank
Ziraat Bankası
Burgan Bank
Kredi kartı borcunuzun asgari tutarını ödemediğinizde borcunuza gecikme faizi işlemeye başlar. Bir takvim yılı içinde, kredi kartı borcunuzun asgari tutarını üç kez ödemezseniz kartınız nakit kullanımına, üç kez üst üste ödemezseniz hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatılır. Bu noktaya geldiğinizde dönem borcunun tamamını ödeyene kadar kredi kartınız kullanıma açılmaz. Ayrıca U0 günlük bir gecikme yaşandığında yani 3 dönem üst üste ödeme yapmadığınızda hakkınızda yasal takip başlatılabilir. Yasal takip sonucunda ise genellikle maaş haczi kararı çıkmaktadır. Ödeme yapmadığınız süre boyunca borcunuza gecikme faizi işlemeye devam eder.
 
Taşıt kredisi başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:
● Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi yada pasaport aslı ve fotokopisi.
● Araç kredisi başvurusu yapacak kişinin en güncel elektrik, su, telefon,doğal gaz faturaları veya ikametgah belgesi.
● İş türüne göre talep edilen evraklar, emekliler, maaşlı çalışanlar ve şirketi olan kişilere göre farklılık gösterir. Maaşlı çalışanlardan talep edilen gelir belgesi, son 1 yıla ait maaş bordrosudur. Emeklililer için, emekli tanıtım kartı ve aylık emekli maaşını içeren banka hesap cüzdanıdır. Şirketi olan kişiler için ise, yıllık gelir vergisi beyannamesi ve  vergi levhası taşıt kredisi için gerekli evraklar arasındadır.
● Satın alınacak otomobilin, sıfır kilometre olması durumunda, otomobilin
proforma faturası gereklidir.
En uygun konut kredisini bulmak için hesaplama yaparken yalnızca faiz oranı ile
kredinin toplam maliyeti belirlenemez. Çünkü konut kredilerinde ilave olarak şu
ücretlendirmeler de yer alır:
● Dosya masrafı
● Ekspertiz bedeli
● İpotek tahsis bedeli
● DASK ücreti
● Konut sigortası bedeli
● Hayat sigortası ücreti
● Ferdi kaza sigortası ücreti
● Hesap işletim ve ekstre ücretleri
Bunlara ek olarak eğer bir erken ödeme gerçekleşirse burada ceza söz konusu olabiliyor. Yani ev kredisi taksitlerinizin tamamını vadesinden önce ödemek isterseniz, ödemek istediğiniz tutarın en fazla %2 oranında ceza ödeyebilirsiniz. Bu durum, kredi veren bankanın inisiyatifinde. En ucuz ev kredisini bulabilmek için tüm bu etmenleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
Konut ve Ev Kredileri İçin Gerekli Evraklar 2023;
● Başvuru formu
● Kimlik belgesi
● Gelir belgesi (maaş bordrosu ya da vergi levhası)
● Serbest mesleğe sahip olanlar için ilgili meslek kuruluşundan alınmış
üyelik belgesi fotokopisi
● Şirket sahipleri için şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret
sicil gazetesinin fotokopisi
● Yapımına henüz başlanmamış binalardan alınacak konutlar için inşaat
ruhsatı (bu noktada konut projesi ile bankanın anlaşması olması gerekmekte.)
● Yapımı henüz tamamlanmamış binalardan alınacak konutlar için inşaat ruhsatı ve kat irtifakı belgesi
● Tamamlanmış binalardan alınacak konutlar için kat mülkiyeti tapusu fotokopisi
● Ekspertiz raporu (bankanın anlaştığı bilirkişiden hizmet alabileceğiniz
gibi kendiniz de dışarıdan bir bilirkişi tutabilirsiniz.)
 
Ev kredilerinde tahsis edilen dosya masrafı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliğe göre kredi tutarının binde 5’ini  geçemez. Yani 100.000 TL’lik bir konut kredisinin dosya masrafı en fazla 500 TL olabilir. Dosya masrafsız konut kredisi kullanmak ise tamamen bankanın inisiyatifinde. Zaman zaman kredi veren bankalar bu yönde kampanya yapabiliyorlar. Yine ev sahibi olmak için bütçe hesaplaması yaparken dosya masrafını da hesaplamalarınıza dahil etmenizde fayda var.